HOME 👍 WINNER TEAM 👍 FOCUS 👍 TESTS  👍  LIBRARY  👍 NEWS

ET VIKTIG VERKTØY:

MØTEOBSERVASJONEN / MASK

EN metodikk for å speile kommunikasjon og møteledelse, ble utviklet i Norsk Hydros Oljedivisjon / U&P - på 90-tallet. Hensikten var å finne samsvar mellom møtetid og resultater i forhold til den oppsatte agenda.

OBSERVASJONENE gav forbløffende læring. I begynnelsen ble resultatene kun delt med møteleder, men etter hvert ble det alminnelig å oppsummere observasjonene i plenum, for å gi deltakerne anledning til å stemme over observerte alternativer. Det gav et eierforhold til prosessen som igjen skapte bedre møtekommunikasjon og mer verdiskapning i de fleste sammenhenger.

Arbeidsmiljø og menneskesyn:

TRIPPEL-T-testen

ALLE tiltak for endring og utvikling, trenger et nullpunkt, som alt kan sammenliknes og målet ut fra. Trippel-T-testen ble et slikt verktøy for SGL.

BAKGRUNNENSMATERIALET var norsk arbeidsmiljøforskning fra 1950-tallet og utover. Spørsmålet var om arbeidsmiljø og trivsel påvirket produksjonsprosessene, eller om trivsel og resultater var to uavhengige størrelser som kunne leve adskilt og uavhengig av hverandre. - I ulike utsagn om at: Arbeidsliv og privatliv ikke skulle blandes eller samrøres, lå også et menneskesyn som legitimerte de ansattes fremmedgjøring i forhold til lønnet arbeid. - Med øket vekt på kunnskap som produksjonsfaktor, ble dette skillet mer og mer kunstig, og det ble viktigere og viktigere å stimulere trivselen for å øke verdiskapningen.

TRIPPEL-T-testen med sine 15 enkle spørsmål, ble laget for å fange denne utfordringen på en enkel og oversiktlig måte. - I forhold til langt større og mer avanserte arbeids- og miljøundersøkelser kan Trippel-T-testen sammenliknes med et hustermometer, som angir et symptombilde som enten beroliger eller varsler risiko. - Erfaringsmessig har Trippel-T-testen vist seg som et unikt verktøy for å påvise det åpenbare, i relasjon til ulike arbeidsmiljøer.

Kvalitet og Ledelse:

TILSTANDSRAPPORTEN

NÅR man skal selge hus har det etter hvert blitt pålagt å fremlegge en teknisk rapport om husets fysiske tilstand. - SGL-skjemaet for Kvalitet og Ledelse, har en tilsvarende funksjon. Mens Trippel-T-testen måler arbeidsmiljøet, vil Tilstandsrapporten si noe vesentlig om organisasjonens organiseringer og ledelseskultur. For veldig mange organisasjoner har ikke samsvar mellom ønsket målsetting, og egen evne/organiseringer til å oppfylle målsettingen. Tilstandsrapporten forsøker å sette tall og kurver på dette fenomenet, som grunnlag for nødvendige omstillinger, enten av målsettingen eller organisasjonen.

TILSTANDSRAPPORTEN egner seg godt som bakgrunn for en "workshop" av ledere på ulike nivåer. Resultatene vil si noe vesentlig om organisasjonens evne til å oppfylle det man ønsker.

Ansettelsessamtalen:

KOMPETANSEPROFILEN

SGL hadde ambisjoner om å utvikle en medarbeidersamtale som kunne brukes i ulike organisasjoner. Vi må innrømme at vi ennå ikke har fått til det vi ønsket. Underveis oppstod imidlertid Kompetanseprofilen, som viste seg å bli et avansert verktøy for å synliggjøre samspillet mellom den enkeltes: Ferdighetskompetanse - Relasjonskompetanse og Utviklingskompetanse.

I WEB-utgaven av: SGL-ledelse.com, bruker vi temaene i Kompetanse-profilen som innledning til de 15 Fokus-dialogene, som begynner med: Tema 1: Språkblink. - Ved å jobbe med seg selv underveis, vil den aktive leser kunne signere sin egen Kompetanseprofil, ved veis ende.

VI garanterer en spennende tur. For å lære er å oppdage ... 

360 grader..

PYRAMIDETESTEN

er summen av alle Styrke-målingene til SGL. Tankengangen er å tegne de ulike observasjonene inn i en pyramidefigur som illusterer det vi ønsker å formidle.

I TOPPEN ssetter vi inn MASK/møteobservasjonsresultatene for Hovedledergruppen. For ingen organisasjon kan vokse forbi sin egen ledergruppe. Slik blir ledergruppen både modell og propp for all fremgang og utvikling.

SOM fartsstripe under Ledergruppen setter vi gjennomsnitt av selekterte kompetanseprofiler på ulike nivå i organisasjonen. Profilen viser organisasjonens muskler i forhold til kunnskap og verdiskapning.

MAGEBELTET omkring midt i pyramiden viser gjennomsnitt av en bredt anlagt Trippel-T-undersøkelse. I sum sier resultatet mye om samspillet mellom innkjøpt kompetanse og miljøets evne til å utnytte ressursene man har ansatt.

TILSTANDSRAPPORTEN og resultatene derfra er plassert i bunnen av pyramiden. Spørsmålet er om "bygningen" eller organisasjonen fremmer eller saboterer det man ønsker å oppnå, eller om kompetansekapitalen må organiseres annerledes for å skape det man kan. Jfr. dialog-tema 3, om dobbel-loop-learning.

Om dette og mye mere handler avsnittet om Pyramidetestene. Kp. 3,3

Del denne siden